Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8363 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Toses
Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8362 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdit núm. 11/2021
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8084 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva d'una ordenança fiscal per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 170-0 Edicte: 7619 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2021
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6845 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de l'expedient de modificació de l'Ordenança núm. 10 que regula la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6844 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 10/2021
Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5784 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2021
Exercici: 2021 Bop: 109-0 Edicte: 5051 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4949 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4608 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 06/2021