MESURES SANITÀRIES PER PREVENIR DIFUSIÓ INFLUENÇA AVIÀRIA