Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6606 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de la modificació d'unes ordenances fiscals
Exercici: 2022 Bop: 139-0 Edicte: 6587 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2022 Bop: 138-0 Edicte: 6493 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de la memòria valorada de l'obra d'ampliació del vial del carrer Puigllançada de Toses
Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5900 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdit 06/2022
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5446 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de la modificació íntegra de l'Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 5071 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4780 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 06/22
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4376 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3375 AJUNTAMENT DE TOSES - Exposició pública de l'estudi d'impacte ambiental per obtenir la llicència per instal·lar una microcentral hidroelèctrica
Exercici: 2022 Bop: 79-0 Edicte: 3378 AJUNTAMENT DE TOSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 04/2022